Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke bestelling brengt de aanvaarding door de opdrachtgever met zich mee van de hierna uiteengezette algemene voorwaarden, en de afstand van het recht zich te beroepen op zijn eigen algemene voorwaarden. De elementen vervat in de orderbevestiging van Drukkerij Grafix primeren op de elementen vervat in de bestelling van de klant.

Het feit dat Drukkerij Grafix het niet in acht nemen door de opdrachtgever van eender welke diens verplichtingen niet in zijn voordeel inroept bij één of meerdere opdrachten, zal niet kunnen geïnterpreteerd worden als voor de toekomst afstand doen van het inroepen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1

Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, Drukkerij Grafix is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Artikel 2

Het bezorgen aan Drukkerij Grafix van productieelementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden,...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan Drukkerij Grafix de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3

De offerten van Drukkerij Grafix gelden slechts onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de indexatie formule van Febelgra, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Drukkerij Grafix heeft ten allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de opdrachtgever na te gaan. Indien deze kredietwaardigheid onvoldoende is volgens Drukkerij Grafix, kan Drukkerij Grafix ook een aanvaarde opdracht weigeren uit te voeren en dit zonder mogelijke schadeclaims van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever de geschatte prijs van de opdracht op voorhand betaald. Drukkerij Grafix heeft de plicht de opdrachtgever hierover te verwittigen 24 uur voor het begin van de opdracht. Drukkerij Grafix heeft het recht de financiële toestand van zijn klant éénzijdig te beoordelen en een gedeeltelijke of volledige betaling op voorhand te eisen. Deze betaling moet op de rekening van Drukkerij Grafix zijn 24 uren vóór de opstart van het drukwerk. Indien de klant niet ingaat op deze eis heeft Drukkerij Grafix het recht de bestelling niet uit te voeren. Indien de klant te laat is met betaling kan de bestelling later uitgevoerd worden en kan dit leiden tot kosten van persstilstand ten laste van de opdrachtgever. Indien bij het opsturen van de elektronische bestanden en/of digitale drukbestanden de klant zich bevindt in een toestand van staking van betaling zal bij niet tijdige betaling van het drukwerk elke persoon die deel uitmaakt van het bestuursorgaan van de klant persoonlijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de betaling. Indien er binnen de zes maanden na de bestelling een faillissement door de klant wordt aangevraagd, wordt er de facto aanvaard dat de klant in een toestand van staking van betaling was op het ogenblik van de bestelling; het tegendeel zal door de klant moeten bewezen worden.

Artikel 4

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

Artikel 5

Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Drukkerij Grafix zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft mede ondertekend.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DRUKKERIJ GRAFIX

Artikel 6

Drukkerij Grafix is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. In ieder geval zal de opdrachtgever Drukkerij Grafix vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak van derden.

Artikel 7

Behoudens indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Drukkerij Grafix, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

ZETSEL, MATERIAAL VAN DRUKKERIJ GRAFIX, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

Artikel 8

Indien de opmaak van het drukwerk verzorgd wordt door Drukkerij Grafix zal de lettersoort, evenals de lay-out, door Drukkerij Grafix vrij gekozen worden. Drukkerij Grafix is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die Drukkerij Grafix van de opdrachtgever ontvangt. De patrimoniale auteursrechten en rechten op tekeningen en modellen uitgevoerd door Drukkerij Grafix in het geproduceerd drukwerk blijven ten allen tijde eigendom van Drukkerij Grafix en onderaannemers.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van Drukkerij Grafix, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Drukkerij Grafix. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepressmateriaal digitaal levert zonder uit-geprinte versie ervan, dan draagt Drukkerij Grafix geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reproductie. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van Drukkerij Grafix, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van Drukkerij Grafix, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten. De elektronische bestanden en/of digitale drukbestanden moeten aangeleverd worden volgens de normen bepaald op de website van Drukkerij Grafix: www.grafix.be. Elke afwijking op deze normen kan tot gevolg hebben dat er prepresskosten ten laste van de opdrachtgever moeten gemaakt worden. Deze kosten kunnen aan de klant aangerekend worden zonder melding vooraf. Deze interventie van de prepressafdeling kan tot gevolg hebben dat de leveringstermijnen niet kunnen geëerbiedigd worden. De klant kan voor dit laatste geval geen schadeclaim indienen.

Artikel 10

Op vraag van de opdrachtgever zorgt Drukkerij Grafix voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is Drukkerij Grafix in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. Indien de opdrachtgever zijn akkoord geeft op basis van digitale bestanden kan Drukkerij Grafix niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze digitale bestanden op verschillende wijzen kunnen gelezen worden (bvb. door een andere versie van de software). De software van Drukkerij Grafix zal altijd primeren.

Artikel 11

Drukkerij Grafix moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spelling, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van de "goed voor druk". De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 12

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende "goed voor druk" ontslaat Drukkerij Grafix van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De "goed voor druk" blijft eigendom van Drukkerij Grafix en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. De kleurinstellingen kunnen niet betwist worden op basis van een “goed voor druk” tenzij deze “goed voor druk” ter plaatse wordt gegeven door de opdrachtgever bij het opstarten van de opdracht. Drukkerij Grafix zal het instellen van de kleuren op de drukpers hanteren als goede huisvader. Om tot het beste resultaat te komen, heeft Drukkerij Grafix geïnvesteerd in automatische kleurinstellingen op de persen en in een systeem van eigen drukproeven die regelmatig iso gecertificeerd gekalibreerd worden. Er zal enkel een klacht kunnen geformuleerd worden als het verloop van de kleur meer dan 10 % bedraagt t.o.v. de “goed voor druk”, die ter plaatse werd gegeven.

BEWARING

Artikel 13

Indien de opdrachtgever wenst dat Drukkerij Grafix productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, digitale bestanden... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Drukkerij Grafix overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die Drukkerij Grafix uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet van Drukkerij Grafix. Offsetplaten worden niet bewaard. De voortdurende wijziging van de software kan als gevolg hebben dat digitale bestanden niet meer gelezen kunnen worden of verschillend geïnterpreteerd worden. Drukkerij Grafix kan hier nooit verantwoordelijk voor gesteld worden. In geval de opdrachtgever zelf voor papier zorgt kan Drukkerij Grafix, zonder voorafgaandelijk akkoord, voor de opslag van dit papier 2 euro per ton per week in rekening brengen. Zonder specifieke schriftelijke afspraken desbetreffend zijn de eerste 4 weken van opslag voor rekening van Drukkerij Grafix. Voor opslag van gedrukt materiaal, welk om reden niet te wijten aan Drukkerij Grafix, niet kan geleverd worden bij de opdrachtgever en dus moet gestockeerd worden bij Drukkerij Grafix kan Drukkerij Grafix hiervoor, zonder voorafgaandelijk akkoord stockagekosten t.b.v. 20 euro per pallet per week in rekening brengen aan de opdrachtgever. Zonder specifieke schriftelijke afspraken, is de eerste week na druk voor rekening van Drukkerij Grafix.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 14

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de "goed voor druk", in gebreke is gebleven. In geval Drukkerij Grafix persstilstand heeft door te late aanlevering van de nodige elementen of te laat toekomen van de "goed voor druk" kan Drukkerij Grafix de kosten van de persstilstanden aan de opdrachtgever aanrekenen. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Drukkerij Grafix verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Drukkerij Grafix van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lockout, zowel bij Drukkerij Grafix als bij zijn onderaannemers, machinebreuk, panne, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Persstilstand veroorzaakt door de klant zal aan de volgende tarieven aangerekend worden per begonnen uur: Voor 8-paginapersen € 300/uur - Voor de 16-paginapersen € 500/uur - Voor de 32-paginapersen € 800/uur. Deze persstilstand kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het te laat aanleveren van de juiste elektronische bestanden en/of digitale drukbestanden, correcties “last-minute” of het te laat aanleveren van papier of papier dat niet voldoet aan de vooropgestelde kwaliteit. Drukkerij Grafix kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late levering indien dit het gevolg is van machinebreuk of een te late aanlevering van het papier door de leverancier. Drukkerij Grafix kan in geval van wijziging of annullatie van de order extra kosten aanrekenen aan de opdrachtgever. Deze zijn minimaal 150 euro voor adminstratie en de kost van besteld papier en de stockage ervan. Ook mogelijke persstilstanden kunnen aangerekend worden in betreffend geval. Drukkerij Grafix zal ten alle tijden het nodige doen deze kosten te minimalizeren.

PERIODIEKEN - OPZEG

Artikel 15

De opdrachtgever kan Drukkerij Grafix het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever Drukkerij Grafix vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Een drukwerk dat minstens tienmaal per jaar wordt gedrukt, zal beschouwd worden als een periodiek.

Opzeggingstermijn :

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 50.000 Euro ;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 150.000 Euro ;
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 250.000 Euro of meer.

AFWIJKINGEN

Artikel 16

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door Drukkerij Grafix, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De geleverde aantallen kunnen afwijken van de bestelde aantallen. Drukkerij Grafix zal geen klacht hieromtrent aanvaarden indien de afwijking binnen de volgende normen valt: Van 0 tot 100.000 exemplaren wordt een afwijking aanvaard van 5 % in plus of min. Van 100.001 tot 500.000 exemplaren wordt een afwijking aanvaard van 3 % in plus of min. Van 500.001 tot 1.000.000 exemplaren wordt een afwijking aanvaard van 2 % in plus of min. Boven 1.000.001 exemplaren wordt een afwijking aanvaard van 1 % in plus of min. Deze afwijking wordt steeds berekend ten opzichte van de totale opdracht, niet ten opzichte van een deelopdracht (bv versiewissels). De meergeleverde exemplaren kunnen aangerekend worden. Indien er volgens de opdrachtgever een verschil is tussen de geleverde en gefactureerde exemplaren zal het aan de opdrachtgever zijn een sluitend bewijs te verschaffen van de verschillen. Verklaringen van een distributiecenter zullen niet als sluitend bewijs aanvaard worden.

Artikel 17

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing of de weigering van de opdracht. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 18

Bij gebrek aan voorbehoud gemaakt door de klant, vindt de aanvaarding in principe plaats op het moment van de levering. Op het moment van de levering rust er een onderzoeksplicht op de klant, waarna de conformiteit van de levering niet meer betwist kan worden. In geval van voorbehoud van aanvaarding, moet de opdrachtgever op straffe van verval van recht elke klacht of protest aangetekend zenden aan Drukkerij Grafix uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Voor leveringstekorten moet de klacht binnen de 24 uren aan Drukkerij Grafix gemeld worden en binnen de acht dagen aangetekend bevestigd worden. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien Drukkerij Grafix binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Drukkerij Grafix is niet aansprakelijk voor eender welke schade, van eender welke aard, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar, daarin inbegrepen de schade van uitbating (o.a. winstderving, het verlies van baten, van cliënteel of van verwachte besparing), alsmede geen enkele schade aan personen, zowel ten opzichte van de opdrachtgever als ten aanzien van derden.

Artikel 19

De verantwoordelijkheid van Drukkerij Grafix is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren. Drukkerij Grafix zal in dat geval niet verplicht zijn bijkomende exemplaren te leveren.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

Artikel 20

De klant kan de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst enkel inroepen met betrekking tot de directe tegenprestatie van de specifieke deelverbintenis waarmee Drukkerij Grafix ingebreke blijft. In geen geval kan hij in een dergelijk geval de uitvoering van andere specifieke verbintenissen of de uitvoering van de gehele overeenkomst met drukkerij Grafix op te schorten.

Artikel 21

De levering geschiedt in het bedrijf van Drukkerij Grafix. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkerij andere voorwaarden schriftelijk werden bepaald.

Artikel 22

Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de bedrijfsgebouwen van Drukkerij Grafix staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk Drukkerij Grafix van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van Drukkerij Grafix, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Betreffende papier in bewaring, zie artikel 13. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden. Betreffende papier geleverd door de opdrachtgever draagt deze hiervoor de verantwoordelijkheid betreffende kwaliteit van het ter beschikking gestelde papier. In voorkomend geval heeft Drukkerij Grafix het recht, zonder voorafgaandelijke akkoord abnormale stilstanden, poetsbeurten, lage runability, papierbreuken etc in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Papier moet ter beschikking zijn in de magazijnen van Drukkerij Grafix minstens 5 dagen voor aanvang van druk.

BETALING - BEVOEGDHEID

Artikel 23

De betalingsvoorwaarden worden bepaald bij de bestelling van de klant en de orderbevestiging van Drukkerij Grafix. Deze kunnen gedurende de opdracht éénzijdig gewijzigd worden door Drukkerij Grafix en dit tengevolge van de opzoekingen in verband met de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Voor de evaluatie van de kredietwaardigheid wordt er verwezen naar artikel 3. Buiten wijzigingen van de betalingsvoorwaarden kan Drukkerij Grafix bijkomende waarborgen van de opdrachtgever vorderen. Betalingen met wissels of cheques moeten persoonlijk gewaarborgd worden door een lid van het bestuur van de opdrachtgever. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, wordt het factuurbedrag verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 20 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 100 Euro. Bovendien heeft Drukkerij Grafix dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor Drukkerij Grafix uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. Drukkerij Grafix heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen en de reeds uitgevoerde werken te faktureren ook al is de opdracht slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Daarenboven heeft Drukkerij Grafix het recht om van rechtswege, zonder ingebrekestellingen zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is de lopende en toekomstige overeenkomsten in hun geheel of gedeeltelijk voortijdig te ontbinden, indien duidelijk blijkt dat de opdrachtgever zijn verbintenissen niet zal nakomen.

Artikel 24

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Artikel 25

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, stilstand machines, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10 %.

Artikel 26

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 27

Drukkerij Grafix heeft het recht de opdracht gedeeltelijk of volledig te laten uitvoeren door derden onder de eindverantwoordelijkheid van Drukkerij Grafix. Tevens heeft Drukkerij Grafix ten allen tijden het recht om de rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de afgesloten overeenkomst, aan een derde over te dragen, en dit mits eenvoudige kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, zonder dat diens voorafgaandelijke toestemming hiertoe vereist is.

Artikel 28

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, zelfs in geval van veelheid van verweerders, van oproeping in vrijwaring of van een procedure in kortgeding; dit onverminderd het recht van Drukkerij Grafix om vorderingen lastens de cliënt voor de overeenkomstig het gemeen recht (met inbegrip van internationale akten) bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 29

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze ongeldigheid de geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze algemene voorwaarde en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.

Offerte aanvragen

U ontvangt graag een vrijblijvende offerte op maat ? Vul uw gegevens in en wij streven ernaar om uw offerte de volgende werkdag te presenteren.

Offerte aanvragen

Heb je vragen?

Niet gevonden wat u zocht? Wij helpen u graag verder

T: +32 14 34 66 11
F: +32 14 34 66 22
E: info@grafix.be

alle contactgegevens